Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

El funcionament i les normes que regeixen les MESES DE CONTRACTACIÓ, es recullen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014 / 23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

Des del 9 de març de 2018, data de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), el perfil de contractant de l'Ajuntament de Calvià i de les seves entitats dependents estan integrats en la Plataforma de contractació del sector públic. Per accedir a les licitacions publicades, on podrà trobar la informació sobre la composició, convocatòries i actes de les meses de contractació, associades a cada expedient de licitació publicat, pot fer en el següent enllaç PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ.