Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Volum pressupostari dels contractes

Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. L'adjudicació es realitzarà, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el procediment restringit. 

PERCENTATGE EN VOLUM PRESSUPOSTARI DELS CONTRACTES ADJUDICATS PER:


AJUNTAMENT DE CALVIÀ

        - Volum pressupostari dels contractes 2022 PDF

   - Volum pressupostari dels contractes 2021:

  • Procediments Oberts: 37.081.972,56 € (94,43%)
  • Procediments negociats sense publicitat: 963.097,23 € (2,45%)
  • Procediments negociats amb publicitat: 0,00 € (0%)
  • Procediments oberts simplificats: 17.832,38 € (0,045%)
  • Procediment restringit: 0,00 € (0%)
  • Procediment Diàleg Competitiu: 0,00 € (0%)
  • Procediment d'associació per a la innovació: 0,00 € (0%)
  • Contractació Menor: 1.204.426,18 € (3,067%)

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB)

       - Volum pressupostari dels contractes 2022 -   PDF 

 

CALVIÀ 2000

          - Volum pressupostari dels contractes 2023     -   PDF          
          - Volum pressupostari dels contractes 2022     -   PDF
     - Volum pressupostari dels contractes 2021-   PDF 
     - Volum pressupostari dels contractes 2020 -   PDF  
     - Volum pressupostari dels contractes 2019-   PDF
     - Volum pressupostari dels contractes 2018-   PDF

 

LLAR DE CALVIÀ

         - Volum pressupostari dels contractes 2018 - 2022  -   PDF

Informació revisada: novembre 2023