Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

El pressupost anual

amb descripció de les principals partides pressupostàries, informació sobre l'estat d'execució i modificacions pressupostàries

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern municipal. És una eina clau per a la gestió pública que serveix per a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual (de l’1 de gener al 31 de desembre) i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. Les despeses no poden ser mai superiors als ingressos. Al portal de rendiciondecuentas.es podeu trobar informació sobre la gestió econòmica de les entitats locals


Portal de pressupostos municipals i execució pressupostària

Mitjançant el portal de pressupostos municipals podeu tenir una visió detallada i evolutiva dels pressupostos i de l'execució pressupostària des de l'any 2011 i fins a l'actualitat, de l'Ajuntament de Calvià i dels organismes autònoms Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) i de l'Oficina Municipal de Tributs (OMT).

El Portal de pressupostos municipals us ofereix l'opció de descarregar, en diferents formats i amb actualització trimestral, la informació relativa a l'execució pressupostària del pressupost vigent. 
 

Dades pressupostàries anuals

Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB

Pressupost 2024: 

•  Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2024 (Boib Núm. 007, de 13 de gener de 2024)

•  Anunci d'aprovació inicial dels pressupostos municipals per a 2024 (BOIB Núm. 169, de 14 de desembre de 2023). D'acord amb l'establert en els articles 169.1 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic durant un termini de 15 dies, per tal que es puguin presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.  En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, el pressupost esdevindrà definitivament aprovat.

Pressupost 2023: 

•  Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2023 (Boib Núm. 004, de 10 de gener de 2023)

•  Anunci d'aprovació inicial dels pressupostos municipals per a 2023 (BOIB Núm. 157, de 3 de desembre de 2022)
D'acord amb l'establert en els articles 169.1 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic durant un termini de 15 dies, per tal que es puguin presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.  En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, el pressupost esdevindrà definitivament aprovat.
• Presentació dels pressupostos municipals de l'any 2023
• Descàrrega dels documents corresponents als pressupostos 2023

 Pressupost 2022: 

Aprovació definitiva dels pressupostos del 2022 (BOIB Núm. 11, 20 de gener de 2022).
Presentació dels pressupostos municipals de l'any 2022
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Publicació d'informació dels pressupostos per entitats locals)

Pressupost 2021

• Presentació dels pressupostos municipals de l'any 2021

Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Heu d'entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). 

Pressupost 2020

• Presentació dels pressupostos municipals de l'any 2020

• Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Heu d'entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). 

Pressupost 2019

Presentació dels pressupostos municipals de l'any 2019

• Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Heu d'entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). 

Pressupost 2018 (prorrogat)

• Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Heu d'entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià).

Pressupost 2017

• Presentació dels pressupostos municipals de l'any 2017

• Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasHeu d'entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià).

Pressupost 2016

Presentació dels pressupostos municipals de l'any 2016

• Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Heu d'entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià).

Pressupost 2015 

• Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasHeu d'entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià).


•  Accés als Pressupostos de l'Ajuntament de Calvià detallats en PDF


Execució pressupostària 

Tercer trimestre 2023 - XLS »
Segon trimestre 2023 - XLS »
Primer trimestre 2023 - XLS » 

Execució pressupostària 2022:  
Quart trimestre 2022 - XLS
Tercer trimestre 2022  - XLS
Segon trimestre 2022  - XLS 
Primer trimestre 2022  - XLS 


Modificacions del pressupost

Durant l'any poden aparèixer despeses no previstes en el pressupost inicial que cal atendre. A continuació, podeu veure les modificacions dels pressupostos de l'Ajuntament de Calvià:

Modificacions pressupostàries per anys:

2023     PDF  -  XLS
• 2022     PDF  - XLS
• 2021     PDF  -  XLS 
• 2020     PDF  -  XLS
• 2019     PDF  -  XLS
• 2018     PDF -  XLS
• 2017    PDF  -  XLS
• 2016    PDF  -  XLS
• 2015    PDF  -  XLS

Informació revisada: abril 2024