Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Plans normatius municipals

EL PLA ANUAL NORMATIU DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, preveu en el seu article 132 la publicació al Portal de Transparència del Pla Anual Normatiu, que ha de ser elaborat per l'Ajuntament i per les altres administracions públiques. El pla anual normatiu municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, recull les iniciatives normatives que el Govern Municipal pretén redactar i elevar per a la seva aprovació pels òrgans competents, incloent Ordenances i Reglaments i Planejament Urbanístic.

EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) estableix que els òrgans de les Administracions Públiques i qualssevol ens públics responsables de la gestió de subvencions han d'elaborar un pla estratègic de subvencions (PES), en el qual hauran de concretar-se els objectius i efectes pretesos amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
L'article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 diu que: "Les entitats del sector públic programaran l'activitat de contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes pluriennals i donaran a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia previst en l'article 134 que almenys reculli aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada”.

II PLA ESTRATÈGIC D'IGUALTAT DE DONES I HOMES DEL MUNICIPI DE CALVIÀ 2022 - 2026
Segons l'article 9.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes "El pla estratègic d'igualtat de dones i homes estableix els objectius i les mesures que s'han d'aplicar per a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit territorial de les Illes Balears" .

II PLA LOCAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE CALVIÀ
Mesures per intervenir en tots els àmbits de la vida d'un nin, nina o adolescent de Calvià i ajudar a revocar les traves que li dificultin l'accés als seus drets o, si no té problemes per accedir-hi, ajudar que en pugui consolidar l'exercici.

Informació revisada: març 2024