Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Famílies nombroses

PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A FAMÍLIES NOMBROSES

BONIFICACIONS 2019

Segons la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, dins les diverses realitats familiars, les anomenades famílies nombroses presenten una problemàtica particular pel cost que els representa la cura i educació dels fills i filles.
Aquestes circumstàncies poden implicar una diferència substancial amb el nivell de vida d'altres famílies menys nombroses.
En aquest sentit, és important recordar que l'article 9.2 de la nostra Constitució estableix el principi d'igualtat material, que ha de portar a la persona legisladora a introduir les mesures correctores necessàries perquè els membres de les famílies nombroses no quedin en situació de desavantatge pel que fa a l'accés als béns econòmics, culturals i socials.
Aquesta llei classifica les famílies nombroses en dues categories: especial o general. La categoria dependrà del nombre i situació legal dels progenitors o tutors i del nombre i situació dels fills i filles.

NORMATIVA

  • Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència
  • Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
  • Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses

DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS D'INTERÈS

2. TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE FAMÍLIA NOMBROSA

IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials). Servei d'Atenció a la Ciutadania
C/ General Riera, 67 (Palma). Telèfon: 971 763 325, ext. 1380
Horari: 9 -14 h o amb cita prèvia.
atenciociutadana@imas.conselldemallorca.net

3. TRAMITACIÓ DE LA TARGETA MUNICIPAL DE FAMÍLIA NOMBROSA DEL MUNICIPI DE CALVIÀ

Documentació a presentar: original i fotocòpia dels DNI dels progenitors i del títol oficial de família nombrosa del Consell de Mallorca.

Centre municipal de Serveis Socials Palmanova
C/ Diego Salvà Lezaun, 2 (Palmanova)
Telèfon: 971 13 26 45. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dimecres i dijous de 16 a 19 h.

Centre municipal de Serveis Socials Ses Rotes Velles
C/ Riu Sil, 4 (Poliesportiu Santa Ponça)
Telèfon: 971 69 33 51. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. I dimarts de 16 a 19 h.

Centre municipal de Serveis Socials Àliga
C/ Àliga, 54 (Son Ferrer)
Telèfon: 971 23 01 42. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. I dilluns de 16 a 19 h.

* Del 15 de juny al 15 de setembre només s'atendrà en l'horari de matí.

4. TELÈFONS DE CONTACTE DELS SERVEIS MUNICIPALS QUE ATORGUEN LES BONIFICACIONS:

IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques) : 971 139 100, ext. 1139
Secció de Gestió Tributària: 971 699 905
Servei de Cultura: 971 139 100, ext. 1208
Servei de Joventut: 971 683 000
ICE (Institut Calvianer d’Esports): 971 670 310
Calvià 2000: 971 699 200
Servei d'Intervenció Social i Serveis Socials (coordinació programa): 971 139 173, ext. 1202

5. BONIFICACIONS ANY 2019

5.1. GESTIÓ TRIBUTÀRIA. IBI (IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES)


Les famílies nombroses tenen dret, amb sol·licitud prèvia en termini (del 2 de gener al 31 de desembre de l'any anterior) a les següents bonificacions:
1. Bonificació del 90 % de la quota de l'IBI si el seu valor cadastral en 2018 no supera els 152.754 €.
2. Bonificació del 25 % de la quota de l'IBI si el valor cadastral en 2018 es troba entre els 152.755 i els 214.000 €.

Requisits:
La propietat de l'immoble ha de figurar a nom del titular o titulars de la família nombrosa.
L'immoble ha de constituir l'habitatge familiar (tots els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats en aquest habitatge).
Si es compleixen els requisits, és molt important que es tengui en compte el termini fixat per fer la sol·licitud, perquè, després de l'última modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI, s'ha de sol·licitar l'any anterior. En el web municipal es pot obtenir i emplenar el model d'instància habilitat a aquest efecte per a les persones interessades. En l'imprès de la sol·licitud s'identificarà el bé immoble mitjançant la referència cadastral.

5.2. INSTITUT CALVIANER D’ESPORTS (ICE)

L'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals contempla bonificacions en dos conceptes:
Carnet d'abonament: 60,72 % de descompte. Preu abonament família nombrosa 38,46 €.
Serveis esportius: tindran un 15 % de descompte i el 25 % a partir del tercer fill en els preus aprovats en l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals (només serveis esportius, no inclou el lloguer d'instal·lacions esportives). Els clubs esportius que tenguin quotes per serveis esportius no regularitzades en l'Ordenança no estaran obligats a aplicar aquests descomptes.

5.3. SERVEI DE CLAVEGUERAM

En el cas de disposar de comptadors individuals, la quantia de la taxa es reduirà en la forma següent:
Famílies nombroses generals: 10 % de descompte sobre la quota de consum.
Famílies nombroses especials: 15 % de descompte sobre la quota de consum.

Les famílies abonades que compleixin els requisits corresponents podran sol·licitar l'aplicació de les citades reduccions mitjançant escrit dirigit a l'entitat subministradora, acreditant que la persona abonada és titular de família nombrosa. A aquest efecte, han d'adjuntar:
Fotocòpia del títol corresponent, amb vigència en l'exercici de sol·licitud.
Còpia de l'últim rebut liquidat.
Certificació expedida per l'Ajuntament, acreditativa que tots els membres de la unitat familiar resideixen en l'habitatge objecte de la sol·licitud de benefici fiscal.

La reducció serà aplicable en el període de liquidació bimestral següent al de la data de sol·licitud. L'aplicació de les citades reduccions farà efecte durant totes les facturacions de l'any en què se sol·liciti. Per poder continuar amb l'aplicació de les reduccions en el següent any s'haurà de formular, anualment, nova sol·licitud, des del dia 2 fins al 31 de gener de cada any, aportant-hi la documentació requerida, sempre que subsisteixin els requisits exigits. Si no es formula sol·licitud o es formula fora de termini citat, deixarà d'aplicar-se la reducció. L'imprès de sol·licitud (taxes de servei d'aigua i clavegueram, sol·licitud de tarifes reduïdes) es podrà obtenir en cada concessionari, en el registre de l'Ajuntament i en la web municipal.

5.4. IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)

Servei d'Aules d'Estiu :
Les famílies nombroses que participin en el servei d'Aules d'Estiu que té lloc en els centres educatius públics durant els mesos de juliol i agost hi tindran accés preferent. Si es tracta de famílies nombroses residents en el municipi de Calvià, que aportin el Llibre de Família Nombrosa i la Targeta Municipal de Família Nombrosa, obtindran una aportació addicional de 10 € més o 5 € per quinzena per cada fill o filla matriculat.

Centres de Reforç Educatiu de Calvià (CREC):
Els fills i filles de les famílies nombroses que necessitin acudir als centres de reforç educatiu tindran accés preferent al servei d'estiu.

5.5. PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL D'EQUIPAMENT JUVENIL ÉS GENERADOR

Les tarifes relatives als cursos i tallers juvenils es reduiran en un 50% a les persones residents de Calvià quan la persona obligada al pagament sigui membre de família nombrosa.

5.6.- ESCOLA DE MÚSICA

Qualsevol membre de la família nombrosa que es matriculi en activitats musicals municipals no reglades podrà optar a la següent bonificació:

1. Bonificació del 10 % per a famílies nombroses generals.
2. Bonificació del 25 % per a famílies nombroses especials.

5.7. ACTIVITATS CULTURALS A LA SALA PALMANOVA, CASAL DE PEGUERA I SA SOCIETAT

Les famílies nombroses podran obtenir el descompte del 25 % en totes aquelles activitats culturals organitzades directament pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Calvià a la Sala Palmanova, al Casal de Peguera i a Sa Societat.

5.8. DEPARTAMENT DE CULTURA

Les famílies nombroses podran obtenir un descompte del 50 % en les activitats de l'Escola de Dansa i Interpretació.

 

* Al següent enllaç podeu trobar el document per a la seva descàrrega.