Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Activitats permanents (1/2)

Les activitats permanents són aquelles que es duen a terme amb una durada indeterminada i que disposen d'una infraestructura i un emplaçament estables. Es distingueixen en:

  1. Activitats permanents majors: són les incloses en el Títol I de l'Annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre. S'inclouen les instal·lacions d'infraestructures comunes (instal·lacions tècniques i les zones d'un edifici o d'un conjunt d'edificis que donen servei a establiments físics susceptibles d'activitats per determinar o a activitats concretes), així com les activitats en espacis compartits (activitats permanents diferents i independents que es realitzen de manera simultània o no en un mateix espaci físic i que tenen titulars diferents)
  2. Activitats permanents menors: són les incloses en el Títol II de l'Annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre.
  3. Activitats permanents innòcues: són les incloses en el Títol III de l'Annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre.

  Les activitats majors, menors o innòcues poden ser: 

  1. Simples: Una única activitat permanent en una infraestructura i emplaçament estable.
  2. Multidisciplinaris: Dos o més activitats permanents que es realitzen de manera simultània o no en un mateix espaci físic i que tenen el mateix titular.

  1.-  Inici i exercici / Modificació. Formularis:           

             A.- Expedients iniciats a partir del 9/11/2022 (Decret llei 9/2022, de 7 de noviembre):

                    Inici i exercici d'actividad:

                   Art. 42 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent innòcua (ver. 1.0)
                   Art. 43.1 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, després de realitzar instal·lacions (ver. 1.2)
                   Art. 43.2 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, sense executar instal·lacions (ver. 1.4)
                  

                   Modificació de les condicions d'una activitat permanent existent: [Només pot presentar la modificació la persona titular (articles 11 i 44 de la L7/2013)]

                   Art. 44 L7/2013: Comunicació de modificació d'una activitat permanent existent (ver. 1.4)
                   Art. 44 L7/2013: Declaració responsable de modificació d'una activitat permanent existent (ver. 1.2)

                  Certificat tècnic i fitxa resum (ver. 1.3)

                  Per al cas d'activitats temporals amb desmunatge de les instal·lacions. Art. 43.3 L7/2013: Declaració responsable prèvia a la reobertura (ver. 1.0)

                  Per al cas d'activitats musicals: procés i documentació a aportar.

             B.- Expedients iniciats a partir del 21/10/2020 (Llei 2/2020, de 15 d'octubre):

                   -Models modificats el 5/3/2021. S'han de presentar a partir d'aquesta data-

                   Art. 42 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent innòcua (ver. 3.3)
                   Art. 43.1 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, després de realitzar instal·lacions (i obres) (ver. 1.6)
                   Art. 43.2 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, sense executar instal·lacions (ver. 1.6)
                   Art. 44 L7/2013: Declaració responsable de modificació d'una activitat permanent existent (ver. 1.7)
                           Només pot modificar una activitat la persona titular del títol habilitant (arts. 11 i 44 de la Ll7/2013)
                 

                   Fitxa resum (ver. 1.4)
                   Certificat tècnic competent (ver. 1.6)

                   Per al cas d'activitats temporals amb desmunatge de les instal·lacions. Art. 43.3 L7/2013: Declaració responsable prèvia a la reobertura (ver. 1.4)

             C.- Expedients iniciats des del 16/5/2020 fins al 20/10/2020 (Decret llei 8/2020, de 13 de maig):

                   Art. 42 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent innòcua (ver. 3.2)
                   Art. 43.1 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, després de realitzar instal·lacions (i obres) (ver. 1.5)
                   Art. 43.2 L7/2013: Declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat permanent major o menor, sense executar instal·lacions (ver. 1.5)
                   Art. 44 L7/2013: Declaració responsable de modificació d'una activitat permanent existent (ver. 1.6)
                   Certificat tècnic competent (ver. 1.5)

             D.- Expedients iniciats des del 16/4/2019 fins al 15/5/2020 (Llei 6/2019, de 8 de febrer):

                   Model 02: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua
                   Model 03: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitad permanent d'aparcament en edifici residencial
                   Model 06: Certificat tècnic director
                   Model 07: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent menor que no requereix permís d' instal.lació (i obra)
                   Model 09: Declaració responsable activitat major amb obra menor o sense obra
                   Model 10: Comunicació prèvia d'instal·lació (i obra) d'activitat permanent
                   Model 11: Declaració responsable activitat permanent amb obra major

                   Obertura del període d'informació pública dels expedients d'activitat i si escau obres, que segons la Llei 7/2013 han de sotmetre's a informació pública. 

  2.- Transmissió i canvi de titularitat (CT). Baixa (BA). Formularis:
El titular, quan no tingui l’ús i el gaudi de l’establiment o cessi definitivament l’activitat, haurà d’instar la baixa de l’activitat o realitzar la transmissió cap a la persona física o jurídica que la té. La baixa de la instal·lació de l’activitat només la podrà instar la persona en la qual concorrin la titularitat de l’activitat en qüestió i el ple domini de l’establiment físic en què es presta, o la farà l’administració competent d’ofici quan hi hagi una activitat posterior que la substitueixi, caduqui o hi hagi una sanció ferma que ho impliqui.

Si un titular ha presentat ja la baixa de l'activitat, després no la podrà transmetre-la a una altra persona, ja que ja no posseirà drets, obligacions o responsabilitats que transmetre. El nou titular podrà presentar una declaració responsable d'inici i exercici d'activitat conforme l'art. 12.3, 42 o 43 de la Llei 7/2013.

Els tràmits per a realitzar una transmissió d'una activitat es troben en la seu electrònica del Ajuntament de Calvià. Si s'és un obligat a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Administració, hauran d'emprar-se aquests tràmits telemàtics. Si s'és una persona no obligada, pot presentar els següents models en paper davant l'Oficina d'assistència en matèria de registres:

         Model 41: Comunicació de transmissió i canvi de titular (art. 12.2 Llei 7/2013) Ver. 2.1
         Model 42: Declaració responsable de transmissió i canvi de titular (art. 12.3 Llei 7/2013) Ver. 2.1
         Model 43: Comunicació de baixa de l'exercici d'una activitat permanent Ver. 1.3
         Model 44: Comunicació de baixa de la instal·lació d'una activitat permanent Ver. 1.3

  3.- Limitadors enregistradors sonomètrics (LM i SP). Formularis:

   El 9/1/2021 (BOIB núm. 4) es va publicar la modificació de l'Ordenança reguladora de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions. Sobre la base del art. 45 modificat, s'adjunten els models que han de presentar-se a l'Ajuntament quan hi hagi necessitat d'instal·lar un equip limitador enregistrador sonomètric:        

         Després d' instal·lació de l'equip limitador enregistrador sonomètric o substitució/modificació de qualsevol element del sistema:
              Model 51: Declaració responsable d'instal·lació del sistema de limitació enregistrador sonomètric Ver. 1.1
              Model 53: Certificat del sistema de limitació (art. 45.4 O. M.)

         Anualment, abans de l'1 de gener o abans de l'inici de la activitat de temporada, i sense substituir/modificar cap element del sistema:
              Model 52: Declaració responsable anual del sistema limitador enregistrador sonomètric Ver. 1.1
              Model 54: Certificat de l'ajust del equip limitador de so (art. 45.5 O. M.)

         Per a l'alteració d'algun paràmetre de programació per la realització d'una ANP o ampliació horària autoritzada:
              Modelo 55: Declaració responsable d'alteració de paràmetres de programació de l'equip limitador per ANP o acte d'especial projecció
              Modelo 56: Certificat d'alteració de paràmetres de programació per ANP o acte d'especial projecció

         Models conforme l'Ordenança reguladora de protecció del medi ambient vigent amb anterioritat a la modificació publicada en el BOIB núm. 4 de 9/1/2021:
              Model 53: Certificat del sistema de limitació (art. 45.4 O. M.)
              Annex 5.1: Declaración responsable de compliment de les obligacions establertes en l'article 45.5 de la O. M.

Explicació procés per a la presentació de les declaracions responsables dels equips i limitadors sonomètrics

4.- Procés per a l'obtenció d'una llicència d'activitat musical

5.-  Ampliació horària. Formulari: Veure pàgina

6.-  Modificació horària. Formulari: Veure pàgina

7.-  Revisions tècniques: Veure pàgina

8.-  Vigilància, control i inspecció: Veure pàgina