Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Calendari de Recaptaciķ de Tributs 2020

NOVETAT L'Ajuntament de Calvià, en l'àmbit de les seves competències, posa en marxa un primer paquet de mesures de suport a la ciutadania en general i a les petites empreses, davant la situació d'alarma dictada pel Govern de l'Estat per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que obliga al confinament de la població i al tancament temporal de molts de negocis. Aquestes mesures que afecten la normativa municipal referida a taxes, preus públics i a impostos, van ser aprovades el dia 21 d'abril en una sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal.

Pagament d'impostos:
Es posposa l'inici del pagament voluntari dels tributs municipals. L'inici es retarda al dia 1 de juliol i es perllonga fins al 16 de novembre (ara el període voluntari de pagament és del dia 1 de juny fins al 16 d'agost). PROPOSTA 8. Modificar el període voluntari de pagaments per a l'any 2020 dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual que es relacionen a continuació, als dies compresos entre l'1 de juliol i el 15 de novembre.

  1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  2. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
  3. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
  4. Impost sobre béns immobles de característiques especials
  5. Impost sobre activitats econòmiques
  6. Taxa per recollida d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA)
  7. Taxa per eliminació d'escombraries (immobles i comerços) (Calvià 2000 SA)
  8. Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços)
  9. Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça).

A més, es facilitarà el FRACCIONAMENT EN EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS: PLA ESPECIAL PAGAMENTS TRIBUTS 2020. Per a aquelles persones que no ho varen sol·licitar abans del 21 de desembre de 2019, com és preceptiu, s'obrirà un període extraordinari per tal que puguin traslladar la SOL·LICITUD. 
PROPOSTA 7. Fixar una instrucció per al cobrament a l'Oficina Municipal de Tributs dels deutes tributaris de notificació col·lectiva i de caràcter periòdic anual en l'exercici tributari 2020, dirigida a contribuents amb dificultats econòmiques.

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06.
correus electrònics: gestiotribut@calvia.com i recaudacion@calvia.com