Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Activitats

El Servei d'Activitats té per finalitat la tramitació dels procediments necessaris per a l'obertura, modificació i exercici d'aquelles activitats que, desenvolupades íntegrament en el terme municipal de Calvià, estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears.

Així mateix exerceix les necessàries labors de vigilància i inspecció de les activitats durant el seu inici i funcionament, comprovant la legalitat i adequació a la documentació presentada. Aquesta potestat es pot exercir després de denúncia o mitjançant una campanya (o pla) d'inspecció.

En relació a l'Ordenança de Publicitat, el Servei d'Activitats tramita les llicències de publicitat dinàmica, així com les de publicitat aèria.

En relació a l'Ordenança de Pub Crawling, el Servei d'Activitats tramita les llicències per a exercir aquesta activitat.

On ens pots trobar? 
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1  
07184 Calvià (Illes Balears)  
Telèfon:  971 139 100  
actividades@calvia.com

Normativa:

  • Decret Pla d'Inspecció d'Activitats.
  • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears. Afectada per:
    • Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
    • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
    • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. (Vacatio legis fins al 16 d'abril de 2019).
  • Aprovació inicial del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials (PECMA)
  • Règim de suspensió de llicències i autoritzacions per a la implantació o ampliació d'equipaments comercials fins a l'aprovació definitiva del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA).

Documentació d'interès:

  1.-  Activitats permanents (AP). Formularis:
         Model 01: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua que no requereix permís d' instal.lació (i obra)
         Model 02: Fitxa resum activitats permanents
         Model 03: Certificació amb memòria tècnica per activitats innòcues.
         Model 04:
         Model 06: Certificat tècnic director
         Model 07: Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent menor que no requereix permís d' instal.lació (i obra)
         Model 08: Sol.licitud de permís d'inici d'instal·lació
         Model 09: Declaració responsable activitat major amb obra menor o sense obra
         Model 10: Comunicació prèvia d'instal·lació (i obra) d'activitat permanent
         Model 11: Declaració responsable activitat permanent amb obra major
         Model 12: Certificat tècnic director activitats permanents menors sense obra o amb obra menor

  2.-  Activitats no permanents (ANP). Formularis:
         Model 21: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent major o menor
         Model 22: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent major o menor i exempció acústica
         Model 23: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent innòcua
         Model 24: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent innòcua i exempció acústica
         Model 25: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent de recorregut
         Model 26: Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent de recorregut i exempció acústica

  3.-  Activitats itinerants (AI). Formularis:
         Model 31: Sol·licitud d'autorització d'activitat itinerant en domini públic (no ANP).
         Model 32: Declaració responsable d'activitat itinerant major
         Model 33: Declaració responsable d'activitat itinerant menor

   4.-  Transmissió i canvi de titularitat (CT). Baixa (BA). Formularis:
         Model 41: Comunicació de transmissió d'un expedient d'activitat (art. 12.2 Llei 7/2013)
         Model 42: Declaració responsable de canvi de titularitat (art. 12.3 Llei 7/2013)
         Model 43: Comunicació de baixa de l'exercici d'una activitat permanent
         Model 44: Comunicació de baixa de la instal·lació d'una activitat permanent

  5.-  Precinte limitadors (LM i SP). Formularis:
         Model 51: Sol·licitud del precinte inicial del limitador enregistrador sonomètric
         Model 52: Sol·licitud de renovació anual del precinte del limitador enregistrador sonomètric
         Model 53: Certificat del sistema de limitació (art. 45.4 O. M.)
         Model 54: Certificat de l'ajust de l'equip limitador de sò (art. 45.5 O. M.)
         Annex 5.1: Declaració responsable de compliment de les obligacions establertes en l'article 45.5 de l'O. M.

  6.-  Altres sol·licituds. Formularis:
         Model 61: Sol·licitud de llicència de publicitat dinàmica
         Annex 6.1: Relació d'agents proposats
         Model 62: Sol·licitud de llicència de Pub Crawling
         Model 63: Sol·licitud de llicència de publicitat aèria 

Obertura del període d'informació pública dels expedients d'activitat i si escau obres, que segons la Llei 7/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears, han de sotmetre's a informació pública.