Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud d'alta i pagament de l'IVTM, previ a la matriculaciķ del vehicle.

Formular declaració d'alta i pagament de l'impost previ a la matriculació. .

És imprescindible que la persona interessada estigui empadronada, sigui resident o tengui una propietat en el municipi.

Procediment:
S'inicia a petició del interessat, o del seu representant legal.

Un cop presentada tota la documentació pertinent a la Secció de Gestió tributària i calculat l'import a abonar, s'ha de fer l'ingrés a la Tresoreria Municipal.

Cost del trāmit:
El cost de la tarifa és en funció del tipus de vehicle, número de cavalls, centímetres cúbics de cilindrada i càrrega, segons vé regulat a l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Documents a presentar:
- Imprès específic (alta de vehicle) degudament complimentat, que pot obtenir-se a a la Secció de Gestió Tributària

- Fitxa tècnica del vehicle original o fotocòpia compulsada.

- Fotocòpia del DNI o CIF de l'interessat o NIE en cas de ser extranger.

- Certificado de empadronamiento si la dirección del padrón no coincide con la del DNI.

- Copia de la escritura (en caso que la persona no esté empadronada y sea propietaria de un bien inmueble).

- Recibo de teléfono o gas (en caso que la persona no esté empadronada y esté de alquiler)

Normativa aplicable:
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

- RDL 2/2004