Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

SOL.LICITUD DE EXEMPCIĶ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIĶ MECĀNICA PER A PERSONES EN MOBILITAT RED

Sol.licitar l'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica per a persones en mobilitat reduïda .

Estan exempts d'aquest impost:

Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant pel que fa als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com pel que fa als destinats al seu transport.

En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció no podran gaudir-ne per a més d'un vehicle simultàniament.

A aquests efectes, es consideren persones amb minusvalidesa les que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Procediment:
S'inicia a petició de linteressat o del seu representant legal, presentant la documentació pertinent en el Servei de Gestió tributària.

Cost del trāmit:
Cap

Documents a presentar:
- Formulari específic degudament emplenat

-Certificat de Minusvàlua (mínim 33 %)

- Fotocópia del darrer rebut liquidat de l´IVTM

- Fotocòpia del DNI de linteressat o NIE en cas destranger, o del representant si es el cas

Normativa aplicable:
Ordenança Fiscal reguladora del IVTM.

- RDL 2/2004 per el cual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals