Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Altres publicacions

COL·LECCIÓ «Valldargent» 

La col·lecció «Valldargent» es va crear l'any 1997 per publicar treballs de recerca i d'investigació relacionats amb els diversos aspectes que conformen la realitat de Calvià. Després d'uns anys d'interrupció, el 2018 el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià, en el marc del seu projecte global de literatura, va reprendre l'edició de la col·lecció amb nous números.

«Valldargent» vol ser una eina que promogui la investigació i el coneixement sobre Calvià i la seva gent, amb la mirada posada en el passat i en el present, però sense deixar de banda la visió de futur. 

 

 TÍTOLS PUBLICATS 

   Impacte sociocultural del  turisme a Calvià
   Maria del Camí Vich i Coll   
   Col·lecció «Valldargent», 1
   1997 ISBN: 84-921331-8-X

Guanyador de la primera edició dels Premis Rei
en Jaume d'Investigació (1996), aquest estudi
analitza de quina manera el turisme ha alterat
la vida diària i els costums de la població de Calvià
a partir dels diferents impactes que hi ha provocat:
en l'estructura demogràfica, en les formes i tipus
d'ocupació, i en els valors i la cultura.

 

 

 

   L'antiga església de Calvià
   Antoni Vicens i Batle
   Col·lecció «Valldargent», 2
   1998 ISBN: 84-921331-9-8

Història de la primitiva església de Calvià, des dels
orígens fins que va ser enderrocada el 1867 per
bastir en el seu lloc l'actual temple. L'estudi fa un
recorregut per l'evolució arquitectònica de l'edifici,
amb les diverses reformes i ampliacions que s'hi
feren al llarg dels segles. El darrer capítol tracta dels
vestigis arquitectònics i de les restes d'imatgeria i
pintures de la vella església que es conserven actualment. 

 


 

   Els malnoms des Capdellà
   Catalina Servera Jiménez
   Col·lecció «Valldargent», 3
   1998 ISBN: 84-95065-76-2

Recull dels malnoms tradicionals de la població des
Capdellà. L'autora en fa una classsificació temàtica
(noms de lloc, de persona, d'animals, d'oficis, etc.)
i n'esbrina l'origen etimològic a partir de la
consulta d'obres de referència (el Diccionari català-
valencià-balear
Els llinatges catalans de Francesc de
Borja Moll o el Diccionari etimològic i complementari
de la llengua catalana 
de Joan Coromines).  
   

   Derecho Balear, inmigración y Turismo de masas en Calvià
   Ángel C. Navarro Sánchez 
   Col·lecció «Valldargent», 4
   1998 ISBN: 84-95065-77-0

Aquesta obra estudia la pluralitat jurídica en què es
mouen els ciutadans de Calvià en el camp del dret
privat. El turisme i les onades inmigratòries que
ha provocat durant els darrers cinquanta anys han
significat l'establiment al nostre municipi d'una gran
diversitat d'orígens, que l'autor aborda centrant-se
en les relacions econòmiques entre cònjuges, en les
herències i en altres supòsits jurídics de les relacions
entre particulars. 

 

 

   La ceràmica superficial d'importació del Puig de sa Morisca
   Carles Quintana Abraham 
   Col·lecció «Valldargent», 5
   2000 ISBN: 84-95065-87-8

L'autor analitza en aquesta obra les produccions
ceràmiques d'importació preislàmiques localitzades
durant les campanyes d'excavació del puig de sa
Morisca, dirigides pel doctor Víctor Guerrero en els
anys 90 del segle XX: prospeccions que li permeten
copsar la rellevància del jaciment i del seu hinterland
durant les fases finals del món talaiòtic. L'anàlisi
d'aquests materials que aquí en fa Carles Quintana
ajuda a aclarir i a comprendre millor certs aspectes
de la societat i de l'economia de l'illa abans de la
conquesta romana. 

 

   Vida i obra del compositor mossèn Pere Josep Cañellas (Calvià 1845-1922)
   Bàrbara Pallicer Barceló i Joan Pons Payeras
   Col·lecció «Valldargent», 6
   2000 ISBN: 84-95065-85-1

Biografia del músic i capellà Pere Josep Cañellas,
estructurada en dues parts. En la primera, el capellà
mossèn Joan Pons narra, il·lustrant-la amb informació
inèdita, la trajectòria vital del personatge. En la
segona, la musicòloga i clarinetista Bàrbara Pallicer
analitza, a partir dels aspectes més destacables de les
seves composicions, la manera de fer música del
compositor calvianer. 

 

   

    Es Capdellà i la seva església 
    Ramon Serra Isern 
    Col·lecció «Valldargent», 7
    2002 ISBN: 84-95065-78-9

Aquesta obra del capellà Ramon Serra fa un recorregut
per les vicissituds de l'església de Nostra Senyora del
Carme des Capdellà, des dels seus orígens com a
oratori en el darrer terç del segle XVIII, passant per
l'etapa com a vicaria in capite a partir del segle XIX,
i fins a esdevenir parròquia. Prenent com a fil
conductor la relació dels capellans, beneficiats i
vicaris que ha tingut el temple, l'autor va narrant
els esdeveniments més importants de l'església i
alhora també els del poble des Capdellà. 

 

   Aproximació a la toponímia i l'antorponímia de Calvià (vol.I) 
    Josep Noguerol i Mulet
    Col·lecció «Valldargent», 8
    2002 ISBN: 978-84-95065-05-6 (obra completa) 
                          978-84-95065-06-3 (primer volum)

En el primer volum d'aquesta obra dedicada a
l'onomàstica de Calvià, l'autor traça una visió
històrica de l'evolució dels topònims i antropònims
que ha pogut documentar a partir de l'anàlisi de
les fonts arxivístiques, cartogràfiques i
bibliogràfiques, amb un capítol dedicat a l'estudi
interpretatiu de la toponímia històrica documentada.
El llibre va il·lustrat amb dibuixos de Biel Bonnín. 

 

 

 Aproximació a la toponímia i l'antorponímia de Calvià (vol.II) 
    Josep Noguerol i Mulet
    Col·lecció «Valldargent», 9
    2002 ISBN: 978-84-95065-05-6 (obra completa) 
                          978-84-95065-07-0 (segon volum)

Aquest segon volum de l'obra de Noguerol és un
recull de la microtoponímia de les possessions del
terme municipal de Calvià, il·lustrat amb mapes i
dibuixos de Biel Bonnín i confegit a partir de les
entrevistes que l'autor va fer a amos de possessió,
missatgers, pastors, etc., persones que coneixen
pam a pam el territori objecte d'estudi. El volum
inclou un capítol dedicat al comentari dels topònims
i una relació alfabètica de tots els noms de lloc recollits. 

 

   

COL·LECCIÓ «Festes i costums» 

Col·lecció impulsada des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià que tracta les festes i celebracions tradicionals que tenen lloc al municipi al llarg de tot l'any i els costums que hi van associats.