Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Calendari de Recaptaci de Tributs 2019

Durant els dies hàbils compresos entre l'1 de juny i el 16 d'Agost de 2019, estaran posats al cobrament, en període voluntari, els rebuts corresponents als següents tributs de periodicitat anual:

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Taxa per recollida i eliminació d'escombraries (immobles i comerços).
 • Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços).
 • Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça).
 • Taxa per Subministrament d'aigua, servei de clavegueram i Cànon de sanejament del Govern dels Illes Balears

Període facturat /Termini d'ingrés en període voluntari.

 • Gener-febrer: De l'1 al 20 de març de 2019
 • Març-abril: De l'1 al 20 de maig de 2019
 • Maig-juny: De l'1 al 20 de juliol de 2019
 • Juliol-agost: De l'1 al 20 de setembre de 2019
 • Setembre-octubre: De l'1 al 20 de novembre de 2019
 • Novembre-desembre: De l'1 al 20 de gener de 2020

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06.
Adreça: Ctra. Calvià-Palmanova, 40 - 07181 Palmanova.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h.