Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter municipal. Li correspon assistir al batle en l'exercici de les seves atribucions, i l'exercici de les atribucions que el batle o altre òrgan li deleguin, o li atribueixin les lleis. La Junta de Govern Local està composta pel batle i els regidors i regidores designats i cessats lliurement pel batle.

Membres de la Junta de Govern Local.

Les actes de la Junta de Govern Local es publiquen amb una periodicitat mensual. Han estat anonimitzades segons el que s'estableix en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Les dades personals publicades són exclusivament els necessaris per a la fi del tractament. No es publica informació relacionada amb dades especialment protegides dels beneficiaris o relatius a les categories especials de dades, ni informació sobre persona física que es trobi en una situació de protecció especial, ni en general dades que no siguin rellevants per a la publicitat de la informació continguda en aquestes actes.