Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mesa contra les violències masclistes

L'Ajuntament de Calvià condemna qualsevol forma de violència cap a la dona i realitza intervenció amb dones víctimes de maltractament de forma interdisciplinària, mitjançant un abordatge integral de les seves necessitats i de la dels i les membres del seu entorn familiar, especialment la de menors a càrrec seu.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears defineix la violència masclista, al seu article 65, com la manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones que s'exerceix sobre aquestes pel fet de ser dones. Comprèn qualsevol acte de violència per raó de sexe que tengui com a conseqüència un prejudici o sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i inclou les amenaces d'aquests actes, la coerció i les privacions de la seva llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.

La Mesa de prevenció, intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència masclista a Calvià està constituïda com un òrgan de treball interdisciplinari i un instrument de coordinació entre càrrecs polítics i professionals de diferents serveis a favor d'adoptar mesures d'acció positiva per fer efectius i reals els drets de les dones davant les violències masclistes.

1. Objectiu

L'objectiu principal de la creació de la Mesa és la promoció, a l'àmbit municipal, de polítiques i actuacions per a l'eradicació de la violència masclista a través de:

 • la millora de la detecció precoç de casos

 • el foment de la coordinació entre recursos i entitats especialitzats i no especialitzats en violències masclistes

 • l'atenció àgil i individualitzada per a cada dona i els seus fills i filles

 • la millora de les accions de sensibilització i prevenció dirigides a professionals i a la ciutadania.

2. Funcions

Les funcions que s'atribueixen a la MESA són:

 • Donar a conèixer les línies concretes d'actuació de cada àmbit representat.

 • Determinar criteris per a la detecció precoç de casos de violència masclista a cada un dels àmbits.

 • Acordar criteris comuns per a la detecció i atenció.

 • Analitzar i realitzar el seguiment de casos.

 • Analitzar estratègies de coordinació entre els distints àmbits i realitzar propostes de millora.

 • Posar en comú i analitzar les dades sobre violència masclista de cada àmbit d'actuació.

 • Impulsar la posada en marxa d'estratègies de sensibilització i prevenció dirigides a la ciutadania i/o a col·lectius específics.

3. Composició

La Mesa estarà integrada pels següents membres:

 1. Presidència: La presidència efectiva serà exercida, per delegació, per la Tinent de Batle de Cohesió Social i Igualtat.

 2. Secretaria: Les funcions de secretaria seran desenvolupades pel Secretari municipal o funcionari o funcionària en qui delegui.

 3. Vocals:

 • Cap de la Policia local de Calvià

 • Una persona representant de la divisió de Viogen de la Policia Local de Calvià

 • Cap de Servei d’Intervenció Social i Serveis Socials

 • Cap de Secció d'Igualtat

 • Cap de Secció de Serveis Socials

 • Una persona representant de Participació ciutadana

 • Una persona representant de Joventut

 • Cap de Servei de Cultura

 • Gerent de l'ICE

 • Gerent de l'IMEB

 • Gerent de l'IFOC

 • Cap de Servei de Turisme

 • Una o un agent de coeducació de cada centre educatiu del municipi (1 EEI, 11 CEIP, 3 IES, 1 CEPA)

 • Guàrdia Civil - VIOGEN

 • Dues persones representants de l’IB Salut:

  atenció primària Calvià CS Palmanova i PAC Santa Ponça

 • Una persona representant de l’IB Dona

 • Una persona representant de la Direcció insular d'igualtat del Consell de Mallorca.

 • Una persona representant de la Delegació de Govern.

 • Una persona representant del SOIB.

 • Una persona representant de l'entitat Creu Roja (ATEMPRO)

 • Una persona representant de cada una de les entitats de Calvià que treballin en el foment de la Igualtat i la prevenció de la violència masclista.

 • Una persona representant de cada un dels grups municipals.

D'aquesta Mesa de prevenció, intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència masclista a Calvià sorgeixen dues subcomissions:

- Subcomissió de treball de prevenció de les violències masclistes.

- Subcomissió de treball d'intervenció i coordinació de l'atenció a víctimes de violència masclista.