Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions i ajudes

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2021 DESTINADES A ASSOCIACIONS VEÏNALS I ENTITATS CIUTADANES DE CALVIÀ

Ahir, dia 29 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar les BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2021 DESTINADES A ASSOCIACIONS VEÏNALS I ENTITATS CIUTADANES DE CALVIÀ. Les subvencions regulades per aquestes bases tenen per objecte l'atorgament d'ajudes específiques destinades a les entitats, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida local, fomentar i dinamitzar l'associacionisme veïnal i finançar els projectes d'interès social que tenguin com a objecte la realització d'activitats en matèria de participació ciutadana.

Les sol·licituds s'han de presentar obligatòriament per mitjans electrònics a través de el model de sol·licitud i declaració responsable normalitzat. De conformitat amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, si alguna de les entitats interessades presenta la seva sol·licitud presencialment, se la requerirà perquè l’esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagués estat feta l'esmena. Per a la presentació electrònica es pot emprar qualsevol dels mecanismes d'identificació i signatura admesos pel registre electrònic de l'Administració General de l'Estat.

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB (9 d'agost de 2021), i fins al 15 de desembre d'aquest mateix any 2021. Seran objecte de subvenció d’aquesta convocatòria les despeses imputables d'activitats que s'executin de l'1 de juliol de 2021 al 28 de febrer de l'any 2022, en el terme municipal de Calvià i dirigides a la població del municipi. 

- BASES

- ANNEX I, ANNEX II, ANNEX III, ANNEX IV (I), ANNEX IV (II), ANNEX IV (III), ANNEX V, ANNEX VI

Data publicació 22/09/2021: 1ª Proposta de resolució de concessió de les subvencions destinades a associacions veïnals i entitats ciutadanes de Calvià

Data publicació 22/09/2021: 2ª Proposta de resolució de concessió de les subvencions destinades a associacions veïnals i entitats ciutadanes de Calvià

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS VEÏNALS PER LA DIGITALITZACIÓ I EL SUFRAGI DE DESPESES CORRENTS DE L'EXERCICI 2021

El passat 2 de març, la Junta de Govern Local, va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a associacions veïnals per al foment de la participació ciutadana i la digitalització i el sufragi de despeses corrents de l'exercici 2021. Aquestes subvencions van destinades a col·laborar amb les associacions de veïns en el finançament de les despeses de l'exercici 2021, enquadrats en alguna de les següents modalitats:

1.-Despeses habituals que s'assumeixen pel correcte desenvolupament de les activitats d'associacionisme i, 
2.-Despeses relacionades amb el procés de digitalització d'aquestes associacions.

La convocatòria contempla com a beneficiàries de les subvencions a les associacions o entitats municipals que tinguin el seu domicili social a Calvià i que, a més, estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, com a associació veïnal.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 27 de març, ambdós inclosos. És important recordar que no serà admesa a tràmit cap sol·licitud presentada fora del termini establert.

Podeu trobar la documentació de la convocatòria en aquest mateixa web:

- BASES,  CORRECCIÓ BASES

- ANNEX I, ANNEX II, ANNEX III, ANNEX IV, MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE DADES BANCÀRIES (POT SUBSTITUIR L'ANNEX III)

- Data publicació 30/04/2021: Requeriment d'esmena de deficiències a les subvencions de despeses corrents i digitalització 2021 (data límit 13 de maig de 2021)

 - Data publicació 10/06/2021: Acord de l’aprovació de concessió de les subvencions destinades a associacions veïnals per al foment de la participació ciutadana, la digitalització i el sufragi de despeses corrents de l'exercici 2021

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
1. Nom i dades de contacte de l’entitat responsable: Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1. Servei: Parcipació Ciutadana
2. Idenficació del tractament: Participació Ciutadana
3. Finalitat del tractament: organització d'acvitats pròpies de les associacions. S'inclou la gestió, el control de les acvitats, subvencions a aquestes associacions, així com la gestió de llicències d'activitat de festes i esdeveniments: Organització de festes locals i actes associatius, Actuacions perquè les associacions del municipi, puguin desenvolupar la seva activitat (esdeveniments, gestió, el control de les activitats i les subvencions d'aquestes associacions, fitxers associacions), Reunions, cessió de locals municipals, Cursos, oferta pública, contractes administratius, Convocatòries, convenis amb associacions, Documents comptables, pressupostos, justificació de les subvencions, despeses... Informació a les associacions, Queixes i peticions, Atorgament de llicències d'activitat de festes i esdeveniments.
4. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@calvia.com
5. Categoria de dades personals: Dades de caràcter idenficau: DNI/NIF/un altre document identificau oficial, nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, signatura, fax. Informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials. Dades econòmiques, financeres, assegurances: ingressos/rendes, dades bancàries, assegurances, subsidis/beneficis, pressupostos. Dades transaccions, béns i serveis: transaccions financeres, subvencions econòmiques. Altres tipus de dades: programa d'actuacions, memòria d'activitats.
6. Categories d'afectats: Empleats, ciutadans i residents, associats, socis o membres, propietaris i/o arrendataris, representants legals, persones de contacte, beneficiaris.
7. Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat: Les mesures de seguretat implantades corresponen a les aplicades d'acord amb l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i que es troben descrites en els documents que conformen la política de seguretat de la informació de l'Ajuntament.
8. Altres destinataris de comunicacions, inclosos tercers països o organitzacions internacionals: Hisenda pública i administració tributària, bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. Les previstes en la legislació vigent en matèria d'ajudes i subvencions. A cossos i forces de seguretat de l'Estat, òrgans judicials. Altres òrgans de l'Administració de l'Estat, Comunitat Autònoma o Administració Local. Entitats Asseguradores i entitats sanitàries. Es podran publicar a través de la Web Municipal les dades de les Associacions amb l'objectiu de donar-les a conèixer.
9. Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1. No se’n preveuen.
10. Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades (quan sigui possible): La informació és mantendrà d’acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.