Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Organitzaciķ Policia de Calviā

UNITAT DE POLICIA COMUNITARIA 

DIVISIÓ DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT (DRC)
Funcions:

 • Assessorament en matèria de seguretat ciutadana a entitats ciutadanes, associacions comercials i altres col·lectius.
 • Assistència en centres escolars dins el programa de "Policia Tutor", participant activament en les campanyes específiques que es desenvolupin.
 • Mediació en la resolució de conflictes privats quan siguin requerits.
 • Detecció d'anomalies a la via pública i comunicació als organismes competents.
 • Detecció de vehicles abandonats i tramitació dels expedients, fent-ne el seguiment. Donar informació en relació amb els tràmits de la gestió municipal.
 • Mantenir una relació constant i fluïda amb les entitats veïnals, associacions empresarials i comercials, centres culturals, de la tercera edat, etc., per canalitzar les seves demandes.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE PROXIMITAT I RECOLÇAMENT (DPR)
Funcions:

 • Policia polivalent quant a les funcions legals atribuïdes per llei a la Policia Local, mitjançant patrulla accessible pels nuclis de població de Calvià (prioritàriament patrulla a peu i en scooter).
 • Suport a la DRC en temporada mitjana i baixa.
 • Resposta a les demandes ciutadanes que arribin.
 • Cobertura d'entrada i sortida d'alumnes a centres educatius.
 • Control sobre el respecte a les ordenances municipals, especialment en els aspectes relacionats amb la convivència. Vigilància de les normes de trànsit i seguretat viària.
  Campanyes de seguretat viària dins del seu marc territorial.
 • Control i vigilància de les zones costaneres, platges i primeres línies durant l'època estival.
 • Intervenció en els accidents lleus de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ D'ACTIVITATS (UMA)
Funcions: 

 • Col·laboració amb el Departament d'Activitats en el desenvolupament del Pla d'Inspecció d'Activitats.
  Donar suport tècnic com a unitat especialitzada a la resta d'unitats en les seves tasques de control del compliment de les ordenances municipals i de la resta de normativa municipal relacionada (protecció del medi ambient, mercats, tinença d'animals, neteja, etc.).
  Col·laborar amb els departaments municipals corresponents en la comprovació de les denúncies rebudes i assegurar el compliment de les mesures imposades als expedients administratius que es decretin.
 • Especialment, fer participar o col·laborar en les següents tasques: Control d'aforaments, Control contaminació acústica, Control condicions higienicosanitàries d'habitatges i locals, Control de la normativa d'animals de companyia, cans potencialment perillosos, etc., Control de l'Ordenança Municipal de foment de la convivència, Control d'activitats de venda, manipulació o distribució d'aliments, Control de mercats fixos i temporals, Venda ambulant, Control, supervisió i suspensió d'obres il·legals, Pràctica de notificacions urgents o especials a Activitats, Col·laboració amb les inspeccions dels tècnics municipals o d'altres administracions, Control residus sòlids urbans i industrials (abocadors il·legals), Col·laboració i materialització d'execucions subsidiàries, Control mesures de seguretat, Control consum i venda d'alcohol i/o substàncies prohibides a menors, Actuació en primera instància davant delictes ecològics i urbanístics, Control ocupació via pública.
 • Qualsevol altra funció relacionada que els sigui encomanada per la Prefectura.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

UNITAT POLIVALENT

DIVISIÓ POLIVALENT (PLV)
Funcions:

 • Policia polivalent quant a les funcions legals atribuïdes per llei a la Policia Local, des d'una perspectiva integral de proximitat.
 • Atendre als requeriments dels ciutadans mitjançant el 092 o el 112.
 • Patrulla preventiva per tot el terme municipal amb especial atenció als punts més conflictius.
 • Especialment en temporada baixa i mitjana, patrulla accessible pels nuclis de població de Calvià (prioritàriament patrulla a peu i també en scooter).
 • Controls preventius i actuacions en matèria de seguretat ciutadana.
 • Controls preventius i actuacions en matèria d'ordenances municipals.
 • Vigilància de les normes de trànsit i seguretat vial.
 • Suport a la resta d'unitats de la Policia Local en actuacions específiques, campanyes i controls programats.
 • Trasllat dels detinguts d'altres unitats.
 • Participació en el protocol de violència de gènere en les actuacions que els siguin requerides.
 • Cobertura d'entrada i sortida d'alumnes a centres educatius.
 • Intervenció en els accidents lleus de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

 DIVISIÓ NOCTURNA (NOC)
Funcions:

 • Atendre als requeriments dels ciutadans mitjançant el 092 o el 112.
 • Patrulla preventiva per tot el terme municipal amb especial atenció als punts més conflictius.
 • Especialment en temporada baixa i mitjana, patrulla accessible pels nuclis de població de Calvià, incloent-hi el patrullatge a peu.
 • Controls preventius i actuacions en matèria de seguretat ciutadana.
 • Controls preventius i actuacions en matèria d'ordenances municipals.
 • Vigilància de les normes de trànsit i seguretat viària.
 • Participar conjuntament amb la resta d'unitats de la Policia Local en actuacions especifiques, campanyes i controls programats.
 • Trasllat, custòdia i presentació dels detinguts.
 • Participació en el protocol de violència de gènere en les actuacions que els siguin requerides.
 • Intervenció en els accidents de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Vigilar el compliment de la normativa de transport (escolar, col·lectiu, mercaderies perilloses, taxis, etc.).
 • Controls d'alcoholimetria i drogues.
 • Controls de velocitat (radar).
 • Controls de documentació.
 • Protegir i auxiliar als usuaris de les vies.
 • L'atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

UNITAT DE SUPORT

DIVISIÓ D'ATESTATS DIA (ATEdia) 
Funcions:

 • Instrucció de diligències judicials motivades per accidents de trànsit i per delictes contra la seguretat viària, competència de la Policia Local.
 • Instrucció de diligencies judicials motivades per delictes la competència dels quals estigui acordada amb les Forces de Seguretat de l'Estat.
 • Instrucció de les primeres diligències en la resta de delictes i faltes.
 • La confecció i remissió d'informes sol·licitats pels jutjats i tribunals, advocats, procuradors, companyies asseguradores i altres organismes públics, liquidant les taxes fiscals que siguin procedents.
 • Registre i arxiu de tots els informes i diligències fets, encara que no s'hagin tramès a altres institucions públiques o privades.
 • Recepció i tramitació de les denúncies penals que es determinin.
 • La gestió i manteniment dels arxius de tota la documentació gestionada per la unitat.
 • Totes les funcions que li siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes.
 • Intervenció en els accidents greus de trànsit.
 • L'atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ D'ATESTATS NIT (ATEnit)
Funcions:

 • Instrucció de diligències judicials motivades per accidents de trànsit i per delictes contra la seguretat viària, competència de la Policia Local.
 • Instrucció de diligències judicials motivades per delictes la competència dels quals estigui acordada amb les Forces de Seguretat de l'Estat.
 • Instrucció de les primeres diligències en la resta de delictes i faltes.
 • La confecció i remissió d'informes sol·licitats pels jutjats i tribunals, advocats, procuradors, companyies asseguradores i altres organismes públics, i liquidar les taxes fiscals que siguin procedents.
 • Registre i arxiu de tots els informes i diligències fetes, encara que no s'hagin tramès a altres institucions públiques o privades.
 • Recepció i tramitació de les denúncies penals que es determinin.
 • La gestió i manteniment dels arxius de tota la documentació gestionada per la unitat.
 • Totes aquelles que els siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes.
 • Participació en els controls d'etilometries i drogues.
 • Intervenció en els accidents greus de trànsit.
 • L'atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat, en col·laboració amb la Divisió Nocturna.
 • L'atenció al públic i custòdia de les instal·lacions policials, especialment en cas de absència dels membres d'INS nit.
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE VIOGEN (VGN)
Funcions:

 • Gestió de l'aplicatiu Viogen (manteniment dels expedients, enregistrament de les actuacions policials, incidències crítiques”, evolució del risc inicial, etc.).
 • Tutorització de les víctimes en els casos assignats i gestió de les mesures de protecció establertes (expedients de risc no apreciat o baix).
 • Prevenció i seguiment del nivell de risc de les víctimes assignades.
 • Canalitzar la informació de les víctimes, els agressors i les mesures de seguretat a la Unitat de Policia Comunitària i a la Unitat Polivalent. 
 • Actuacions en coordinació amb la Guàrdia Civil dins el marc del "Protocol de Col·laboració”. 
 • Representar a la Policia Local de Calvià a la "Mesa Tècnica Municipal de Violència de Gènere”. 
 • Realitzar accions de formació i conscienciació per a la resta de la plantilla. 
 • Promoure i organitzar accions formatives d'autoprotecció per les víctimes. 
 • Promoure i organitzar accions formatives i de conscienciació als col·lectius de joves del municipi, amb la finalitat d'afavorir la cultura de respecte al gènere. 
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE TRÀNSIT (TRF)
Funcions:

 • Vigilar i fer complir la normativa de trànsit i seguretat vial. 
 • Vigilar el compliment de la normativa de transport (escolar, col·lectiu, mercaderies perilloses, taxis, etc.). 
 • Controls d'alcoholimetria i drogues. 
 • Controls de velocitat (radar). 
 • Controls de documentació. 
 • Protegir i auxiliar als usuaris de les vies. 
 • Cobertura d'entrada i sortida d'alumnes a centres educatius. 
 • Elaboració del Pla de Seguretat Vial de l'Ajuntament de Calvià. 
 • Participació en les campanyes de la DGT.
 • Planificació i participació activa en els operatius de trànsit amb motiu d'esdeveniments esportius, lúdics o culturals. 
 • Regulació del trànsit als punts conflictius quan sigui necessari. 
 • Intervenció en els accidents greus i lleus de trànsit i col·laboració amb la Unitat d'Atestats en la reconstrucció i investigació dels accidents.
 • Coordinació de tots els esdeveniments que afectin a la mobilitat del municipi, en col·laboració amb altres departaments municipals. 
 • Participació en campanyes de formació i prevenció d'accidents de trànsit i bones pràctiques en la conducció dirigides als col·lectius més febles (tercera edat, joves, etc.).
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

UNITAT DE SUPORT LOGÍSTIC

DIVISIÓ D'ATENCIÓ AL CIUTADA DIA (INSd)
Funcions:

 • Vigilància i control dels accessos al Quarter de Policia de l'Edifici Municipal de Son Bugadelles. 
 • Vigilància dels edificis municipals i zones públiques municipals que se li encomanin.
 • Atenció i informació als ciutadans que es personin a les dependències policials i atenció telefònica de les trucades no urgents.
 • Atenció i custòdia dels detinguts que es trobin ingressats a la zona de seguretat.
 • Recepció d'objectes trobats i decomisos policials. Classificació i trasllat al departament corresponent.
 • Cobrament de denúncies i taxes municipals.
 • Conservar , si n'és el cas, informar de les anomalies que es produeixin a les zones comunes del edifici del quarter. 
 • El control i custòdia, així com el registre d'utilització, de les claus d'accés interior i exterior de les dependències o edificis sota la seva responsabilitat.
 • El control d'accés de vehicles a l'interior de les instal·lacions tant oficials com particulars.
 • Suport als operadors de ràdio, podent arribar a realitzar la seva tasca si fos necessari.
 • Vigilància del terme municipal mitjançant l'ús s de videovigilància.
 • Totes les funcions que els siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes. 
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ NIT (INSn)
Funcions:

 • Vigilància i control dels accessos al Quarter de Policia de l'Edifici Municipal de Son Bugadelles. 
 • Atenció i informació als ciutadans que es personin a les dependències policials i atenció telefònica de les trucades no urgents.
 • Recepció d'objectes trobats i decomisos policials. Classificació i trasllat dels mateixos al departament corresponent.
 • Cobrament de denúncies i taxes municipals.
 • Conservar i, si n'és el cas, informar de les anomalies que es produeixin a les zones comunes del edifici del quarter. 
 • El control i custòdia, així com el registre d'utilització, de les claus d'accés interior i exterior de les dependències o edificis sota la seva responsabilitat.
 • El control d'accés de vehicles a l'interior de les instal·lacions tant oficials com particulars.
 • Suport als operadors de ràdio, podent arribar a realitzar la seva tasca si fos necessari.
 • Vigilància del terme municipal mitjançant l'ús de videovigilància.
 • Totes aquelles que els siguin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes. 
 • Qualsevol altra funció que sigui competència de la Policia Local.

DIVISIÓ DE SUPORT (DRe) 
Funcions:

 • Suport als responsables de les distintes unitats en la relació i coordinació amb altres departaments de l'Ajuntament. 
 • La gestió i control de les peces de d'uniformitat, així com del material de dotació complementari.
 • La realització de tasques administratives com citacions, seguiments, viabilitats, notificacions, etc.
 • Responsable d'armament i tir.
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la Prefectura de la Policia Local.

GABINET TÈCNIC (Gab)
Funcions:

 • Suport tècnic i assessorament als responsables de la Policia Local en la presa de decisions. 
 • Detecció i anàlisi d'àrees de millora. 
 • Suport per a la planificació i implementació de propostes de millora. 
 • Gestió d'un sistema de documentació normalitzat i estandarditzat de procediments i documentació (disseny, registre, publicació, revisió, etc.). 
 • Suport als responsables de les distintes unitats en la relació i coordinació amb altres departaments de l'Ajuntament. 
 • Proposta, organització i gestió d'activitats formatives i ensinistrament, en coordinació amb el Departament de Formació de l'Ajuntament. 
 • Disseny, implementació i manteniment d'indicadors de gestió i quadres de comandament per tal de facilitar a la Prefectura el coneixement i el seguiment del nivell d'assoliment dels objectius i l'activitat de la Policia Local. 
 • Realització d'informes de gestió periòdics, sobre la base dels objectius i indicadors que s'estableixin.
 • Confecció de les memòries anuals de la Policia Local. 
 • La gestió del pressupost de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, l'elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i administratives de les propostes dels pressuposts i les memòries econòmiques de l'àrea segons les directrius rebudes. 
 • El control de les variables de personal i l'elaboració dels informes mensuals per al seu abonament. 
 • La compra de les peces de d'uniformitat, així com del material de dotació complementari.
 • La gestió de les aplicacions i sistemes informàtics propis de la Policia, en coordinació amb el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament, i en especial, la implementació de l'aplicació Vinfopol I+D+i (Investigació+Desenvolupament+innovació). 
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la Prefectura de la Policia Local

Més informació: Decret organitzatiu de la Policia Local de Calvià.

Informació actualitzada 2021-01-18